“Raliul Bucatariilor”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

SECȚIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Campania “Raliul Bucatariilor”, denumită în continuare „Campania”, este organizată şi desfăşurată de către MACROMEX SRL , cu sediul social Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, cladirea Corp B, etaj 8, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/28161/1993 având C.U.I. 5052558 cont bancar RO02BUCU1111215943288RON deschis la ALPHA BANK denumit in continuare „Organizator”,

1.2 Campania are ca scop promovarea produselor comercializate de Organizator si este  desfasurata de acesta prin intermediul agentiei de publicitate Hello Communication S.R.L., cu sediul Sector 1, Str. Telescopului nr 29-31, parter, ap 2 denumita in continuare „Agentia”, in calitate de imputernicit al Operatorului.

1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare Regulamentul Oficial) este finală şi obligatorie pentru participanţi.

1.4 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).

1.5 Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei pe https://horeca.macromex.ro/ ori printr-o solicitare scrisa adresata catre MACROMEX SRL , cu sediul social Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, cladirea Corp B, etaj 8, sector 1 , Bucuresti.

1.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul Oficial, prin întocmirea unui act adiţional, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţă publică în modalitatea prevăzute la art. 1.5., cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in cadrul evenimentului “Raliul Bucatariilor” desfasurat in ziua de 16 mai 2023 in intervalul orar 12:00 – 17:00 in locatia Fratelli Studio 1 din  Bucuresti str. Glodeni nr. 1-3.

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada campaniei, pe parcursul derularii acesteia, modificand in consecinta regulamentul, urmand ca actul aditional sa fie disponibil pe site-ul: https://horeca.macromex.ro/.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Participarea la aceasta Campanie este accesibila exclusiv persoanelor juridice din Romania(denumite in continuare „Participant”), prin reprezentanti legali, persoane juridice care activeaza in domeniul HORECA,  invitate la eveniment de catre Organzator, care:

 • a) se inscriu si participa la evenimentul “Raliul Bucatariilor” desfasurat in ziua de 16 mai 2023 in intervalul orar 12:00 – 17:00.

 • b) îndeplinesc condițiile din Secțiunea 4 – Mecanismul Campaniei promotionae, din prezentul Regulament.

3.2. Organizatorul este îndreptățit sa ia masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile prezentei Campanii.

3.3. Daca sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate si de a urmări in instanța respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1. Pentru a participa la prezenta Campanie promotionala, Participantii trebuie sa se inscrie si  participe la evenimentul “Raliul Bucatariilor” desfasurat in ziua de 16 mai 2023 in locatia Fratelli Studio 1 din strada Glodeni 1-3, Bucuresti, in intervalul orar 12:00 – 17:00.

4.2. Inscrierea presupune transmiterea urmatoarelor date personale promoterilor prezenti la eveniment, anterior accesului la eveniment:

 • Nume si Prenume
 • Numar de telefon;
 • Adresa Email
 • Societatea comerciala pe care o reprezinta

SECTIUNEA 5. PREMIUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1.  In cadrul Campanie se acorda:

5.1.1. Prin tragere la sorti, conform Sectiunii 6, un premiu constand intr-un pachet de 5 coduri unice de reducere in valoare totala de 5000 lei, fara TVA.

5.1.2. Toti participantii persoane juridice din cadrul evenimentului vor primi cate un cod unic de reducere de 300 de lei, fara TVA, care se aplica la o comanda de minimum 1000 de lei pe bocado.ro. Codurile unice de reducere se acorda in limita a 300 astfel de coduri.

5.2. Atat premiul constand in Pachet special de reducere bocado.ro de 5000 lei, cat si codurile unice de reducere sunt valabile doar pentru comenzi pe bocado.ro efectuate exclusiv in perioada 16 mai – 16 iulie 2023, de catre persoanele juridice care au participat la eveniment.

Detalii premii** Numar premii Valoare lei/bucata fara TVA Valoarea totala lei, fara TVA Detalii premii
Pachet Special de reducere Bocado.ro 1 5000 5000 5 coduri de reducere in valoare un de 1000 lei fiecare, pentru cumparaturi conditionate, efectuate pe www.bocado.ro,*premiu acordat prin tragere la sorti.
Cod unic de reducere 300 300 90000 Cod de reducere pentru cumparaturi pe www.bocado.ro, conditionat de o comanda minima de 1000 RON fara TVA, premiu garantat

*  Fiecare reducere de cate 1000 RON se aplica la cate o comanda minima de 1320 RON fara TVA.

** Premiile nu se pot cumula.

5.3. Valoarea premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 95000 lei.

5.5. Organizatorul isi rezerva dreptul sa suplimenteze numarul de premii, notificand modificarea regulamentului pe pagina: https://horeca.macromex.ro/.

5.7. Pentru folosirea codurilor de reducere, fiecare participant persoana juridica trebuie sa aiba un cont valid sau sa-si deschida unul, pe platforma Organizatorului, www.bocado.ro, iar comanda trebuie efectuata de catre persoana juridica castigatoare. Nu sunt acceptate comenzi utilizand premiile Campaniei, efectuate de persoane fizice.

5.8. Codurile de reducere neutilizate de castigatori pana la data de 17 iulie 2023, ora 00.00 sunt anulate si raman in posesia organizatorului.

SECTIUNEA 6.  DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

6.1 Premiul Campaniei Promotionale “Raliul Bucatariilor constand in Pachet Special de Reducere de 5000 ron se va acorda de catre reprezentantii Organizatorului, prin  tragere la sorti electronica, automata, pe baza unui program cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana), realizata de reprezentantii Imputernicitului prin intermediul platformei random.org.

6.2. Tragerea la sorti va avea loc pe 16 mai 2023, ora 16:00 in cadrul evenimentului “Raliul Bucatariilor” si in baza de date vor fi inclusi toti Participantii la eveniment care respecta Mecanismul Campaniei specificat la art. 4.1 si 4.2.

6.3. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care respecta integral prevederile Sectiunii 3 – Dreptul de participare si Sectiunii 4 – Mecansimul Campaniei Promotionale si se va extrage:

 • un (1) potential castigator al premiului Pachet Special de Reducere Bocado.ro;

 • trei (3) rezerve, pentru cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat.

6.4 Potentialul castigator al premiului Pachet Special de Reducere Bocado.ro oferit prin tragere la sorti, va fi anuntat in cadrul evenimentului. Daca acesta nu mai este prezent, organizatorul va reveni cu apel telefonic pentru anuntarea premiului pe numarul de telefon furnizat la accesul la eveniment, in maxim 3 ore de la efectuarea tragerii la sorti. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat telefonic in termen de trei (3) zile de la data tragerii la sorti, din motive independente de vointa Organiatorului (spre exemplu, dar fara a ne limita la: telefon inchis, numar incorect, in afara ariei de acoperire, etc), Organizatorul va contacta telefonic prima rezerva, in ordinea tragerii la sorti, urmand aceeasi procedura de contactare.

6.5 In vederea validarii, potentialul castigator al premiului acordat prin tragere la sorti va  trimite pe o adresa de mail mentionata in timpul apelului telefonic, in termen de maximum trei (3) zile de la data contactarii: nume si prenume reprezentant legal, nume persoane juridica, copie buletin de identiate/carte de identitate a reprezentantului legal.. In vederea validarii, datele transmise de potentialul castigator trebuie sa fie identice cu cele comunicate in timpul procesului de inscriere in Campanie specificat la art. 4.2. Potentialul castigator va fi invalidat si se va trece la contactarea rezervelor, urmand aceeasi procedura, in cazul in care datele solicitate nu sunt transmise in timpul acordat, sau sunt diferite de cele communicate la inscriere.

6.6 Castigatorul premiului acordat prin tragere la sorti nu poate ceda premiul, partial sau in integralitatea sa, unei alte persoane.

6.7 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a unui premiu oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui castigator/unei rezerve de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.8 Premiul Pachet Special de Reducere Bocado.ro va fi acordat castigatorului validat, in termen de 7 zile, numai in baza unui proces verbal de predare- primire  a premiului in care se vor consemna  datele castigatorului (Denumirea societatii comerciale, datele de identificare ale reprezentantului) si  datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi  intocmit in dublu exemplar. Un exemplar va ramane la MACROMEX SRL   la finalul campaniei, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la castigator. Furnizarea datelor corecte de identificare ale castigatorului si semnarea procesului verbal de predare-primire sunt conditii de respectat de castigator pentru validarea si acordarea/predarea premiului. In lipsa intrunirii acestor conditii, premiul nu va fi validat / acordat / predat castigatorului / rezervelor.

6.9 Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari, privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului, intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate, durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs, acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

6.10 Premiile constand in coduri de reducere vor fi trimise in format electronic de catre organizator pe adresa de mail furnizata de participantii la eveniment ca adresa valabila de contact. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care un Participant la eveniment comunica o adresa email eronata sau inexistenta si ca atare nu poate intra in posesia premiului garantat.

SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice/juridice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați de faptul ca in procesul de participare la campanie si eventual cu ocazia atribuirii de premii atribuirea au loc prelucrari de date cu caracter personal ale persoanelor fizice care reprezinta participantii la campanie. De aceea va informam urmatoarele u privire la anumite aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

Cine prelucrează datele  cu caracter personal?

Imputernicitul este entitatea  MACROMEX SRL , cu sediul social Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, cladirea Corp B, etaj 8, sector 1,,  inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/28161/1993 având C.U.I. 5052558, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.

Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

Date de identificare ale participantilor la Campanie: nume si prenume, numar de telefon, email, societatea comerciala reprezentata;

Date de identificare ale castigatorului: nume, prenume, numar de telefon, email, copie BI/CI.

Care este scopul prelucrării datelor  cu caracter personal?

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele  cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.

Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.

Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia premiului acordat câștigătorilor.

Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele ?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe parcursul derularii Campaniei se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor pe care le furnizati în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal  prin contractul cu Macromex, in site-ul Bocado sau transmise reprezentantului horeca Macromex în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, persoana in cauza garanteaza că are peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

Cine sunt destinatarii datelor  cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. și li se solicită acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

Cât timp păstrăm datele furnizate de dumneavoastră?

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

Datele cu caracter personal ale participantilor declarati necastigatori vor fi stocate pana la indeplinirea scopului Campaniei, dar nu mai mult de 1 an de la data validarii castigurilor.

Cum protejăm datele  cu caracter personal?

Operatorul si Imputernicitul sau se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate, in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator, datelor cu caracter personal ale  participantilor la campanie

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră? Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.

De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.

De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.

De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.

De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi tinut raspunzator in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul nu va mai avea nicio obligatie fata de participantul castigator.

8.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator, in legatura cu aceasta. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare, ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazul oricarei tentative de fraudă, abuz sau orice alta tentativa care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului participant si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

8.4. Organizatorul si Agentiile implicate in Campanie:

 • a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;

 • b) sunt exonerati de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

 • c) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 11.   EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la aceasta Campanie, vizitand site-ul https://horeca.macromex.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Organizator,
Macromex S.R.L.