Regulamentul oficial al campaniei „Raliul Bucătăriilor”


SECŢIUNEA 1. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

1.1 Campania „Raliul Bucătăriilor”, denumită în continuare „Campania”, este organizată şi desfăşurată de către MACROMEX SR.L , cu sediul social Bucuresti, Calea Dorobanți nr.32, clădirea Corp B, etaj 8, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. .140/28161/1993 având C.U.I. 5052558 cont bancarR002BUCU1111215943288RON deschis la ALPHA BANK denumit in continuare „Organizator”,

1.2 Carnpania estc desfășurată de către Organizator prin interrnediul agenției de publicitate Hello Communication S.R,L., cu sediul Sector 1, Str. Telescopului nr 29-31, parter, ap 2 denumită în continuare „Agenția”, în calitate de împuternicit al Operatorului.

1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare Regulamentul Oficial) este finală şi obligatorie pentru participanţi.

1.4 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentuluiii Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

1.5 Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei pe https://horeca.macromex.ro/ ori printr-o solicitare scrisă adresată către MACROMEX SRL , cu sediul social București, Calea Dorobanți nr.32, clădirea Corp B, etaj 8, sector 1, București sau Agenției Hello Communication S.R.L., cu sediul în Sector 1, Str. Telescopului nr 29-31, parter, ap 2, București.

1.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul Oficial, prin întocmirea unui act adiţional, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţă publică în modalitatea prevăzute la art. 1.5., cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1. Campania este organizată și se desfășoară exclusiv în cadrul cvenimentului „Raliul Bucătăriilor” desfășurat în ziua de 06 Aprilie 2022 în intervalul orar 12:00 — 15:00.

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada campaniei, pe parcursul derulării acesteia, modificând în consecință regulamentul, urmând ca actul adițional să fie disponibil pe site-ul: https://horeca.macromex.ro/.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Participarea la această Campanie este destinată exclusiv persoanelor juridice (companii comerciale care au cod CAEN din domeniul HORECA) care au confirmat participarea la eveniment, (denumite în continuare „Participant”), prin reprezentanții acestora, care:

a) se înscriu și participă la evenimentul „Raliul Bucătăriilor” desfășurat în ziua de 06 Aprilie 2022 în intervalul orar 12:00 — 15:00.

b) au domiciliul/reşedinţa chiar temporară în România.

c) în sensul legii sunt majore, cu capacitate deplină de exerciţiu, posesoare al unui buletin de identitate sau CI;

d) îndeplinesc condiţiile din Secţiunea 4 – M ecanismul Campaniei promoționale, din prezentul
Regulament.

3.2. Organizatorul este îndreptăţit să ia măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile prezentei Campanii.

3.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au faciiitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câstigate și de a urrnări în instanţă respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1. Pentru a participa la prezenta Campanie promoțională, Participanții trebuie să se înscrie și participe la evenimentul „Raliul Bucătărillor” desfășurat în data de 06 Aprilie 2022 în locția Velveto Garden din Str. Oltețului, nr. 30, sector 2, București în intervalul orar 12:00 – 15:00.

4.2. Înscrierea presupune transmiterea următoarelor date personale promoterilor prezenți la eveniment, anterior accesului la eveniment:

  • Nume și Prenume
  • Număr de telefon;
  • Adresă Email
  • Societatea comercială pe care o reprezintă

SECȚIUNEA 5. PREMIUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5.1. În cadrul Campanie se acordă, prin tragere la sorți, conform Secțiunii 6, un premiu constând într-o excursie la Formula 1 la Monaco, în perioada 28 — 31 Mai 2022, pentru câștigător și un însoțitor.

Detalii premii Numar premii Valoare lei/bucata cu TVA inclus Valoarea totala lei, cu TVA inclus Detaiii premii
Excursie la Formula 1  1 12971 12971 Zbor direct WizzAir București-Monaco-Bucuresti, pentru două pesroane, bagaj de mână mic și bagaj de cală de max 20kg incluse, 3 nopți de cazare cu mic dejun – hotel Apogia 4*-Nisa (Ia 20 km de Monaco) bilet acces 29.05 acccs general circuit, transfer privat aeroport-hotel-aeroport, sejur 28-31.05, 3 nopți.

5.2. Valoarea netă totală a premiului oferit în cadrul Campaniei este de 12971 lei .

5.3. Nu se acordă valoarea în bani a premiilor. Însoțitorul nu are caracter de câștigător și nu poate beneficia de premiu în absența câștigătorului. Câștigătorul și însoțitorul trebuie să aibă în vedere faptul că Organizatorul nu oferă bani de buzunar, aceștia având obligația și responsabilitatea de a avea bani de buzunar pentru orice alte cheltuieli ce nu sunt încluse în descrierea premiului câștigat.

5.4. Organizatorul își rezervă dreptul să suplimenteze numărul de premii, notificând modificarea regulamentului pe pagina: https://horeca.macrornex.ro/.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

6.1. Premiul Campaniei Promoționale „Raliul Bucătăriilor” se va acorda de către reprezentanții Organizatorului, prin tragere la sorți electronică, automată, pe baza unui program cu distribuție aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fără intervenție umană) prin interrnediul platformei random.org.

6.2. Tragerea la sorți va avea Ioc pe 6 Aprilie 2022. ora 15:00, la finalul evenimentului Raliul Bucătăriilor” și se vor extrage:

  • un (1) potențial câștigător:

  • trei (3) rezerve

6.3. La tragerea la sorți vor participa toate persoanele care respectă integral prevederile Secțiunii 3 — Dreptul de participare .

6.4 Potențialul câștigător al premiului oferit prin tragere la sorți, va fi anunțat prin apel telefonic, pe numărul de telefon furnizat la accesul la eveniment. În maxim o oră de la efectuarea tragerii la sorți.

6.5 În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care acesta nu răspunde, numărul este nealocat, telefonul este închis etc.) în termen de 2 ore ulterioare datei extragerii, se va trece la contactarea primei rezerve, cu respectarea acelorași termene de contactare calculate de la data epuizării termenelor de contactare pentru câștigătorul/rezerva anterior/anterioară. În cazul în care nicio rezerva aferentă câștigătorului nu poate fi contactată, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

6.6 Câștigătorii vor trimite pe o adresă de mail menționată în timpul apelului telefonic: nume și prenume copie buletin de identitate/carte de identitate, în vederea achitării impozitului. De asemenea, în decurs de 5 zile lucrătoare, câștigătorul va transmite Organizatorului numele și prenumele persoanei însoțitoare precum și copia buletinului de identitate/cărții de icientitate, în vederea emiterli biletelor de avion.

6.7 Câștigătorul premiului nu poate ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane.

6.8 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului oferit în cadrul Campaniei, înlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; în cazul refuzului unui câștigător/unei rezerve de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.9 Premiul va fi acordat câștigătorului numai în baza unui proces verbal de predare-primire a premiului în care se vor consemna datele câștigătorului (Denurnirea societății comerciale, datele de identificare ale reprezentantului) și datele de individualizare ale tipului de premiu câștigat. Procesul verbal de predare-­primire al premiului va fi întocmit în dublu exemplar. Un exemplar va rămâne la Agenție pentru a ti transmis către MACROMEX SRL la finalul campaniei, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la câștigător. Furnizarea datelor corecte de identificare ale câștigătorului și semnarea procesului verbal de predare-primire sunt condiții de respectat de câștigător pentru validarea și acordarea/predarea premiului. În lipsa întrunirii acestor condiții, premiul nu va fi validat / acordat / predat câștigătorului / rezervelor.

6.10 Pentru situații contradictorii, confuze, care genereaza interpretări, privind calitatea de câștigător, de participant, organizatorii își rezerva dreptul de a solicita informații/date/documente suplimentare de la participanți/câștigăto/rezerve, față de cele prevăzute în regulament, în vederea stabilirii acordării/neacordării premiului, întrunirii/neîntrunirii condițiilor de participare, predării/nepredării, validării/nevalidării premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi în mod corespunzător pentru astfel de situații cu durata cuprinsă între momentul apariției motivului/situației precizate anterior și momentul la care informațiile/docurnentele solicitate sunt furnizate, durată ce nu va depăși 30 zile lucratoare. Dacă în urma expirării acestui termen organizatorii consideră că nicio lămurire/ soluționare a situației nu s-a produs, aceștia își rezervă dreptul de nu acorda/a nu valida premiul /câștigătorul.

SECTIUNEA 7– PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

                 În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice/juridice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați de faptul ca in procesul de participare la campanie si eventual cu ocazia atribuirii de premii atribuirea au loc prelucrari de date cu caracter personal ale persoanelor fizice care reprezinta participantii la campanie. De aceea va informam urmatoarele u privire la anumite aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

Cine prelucrează datele  cu caracter personal?

Imputernicitul este entitatea  MACROMEX SRL , cu sediul social Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, cladirea Corp B, etaj 8, sector 1,,  inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/28161/1993 având C.U.I. 5052558, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.

Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

Date de identificare ale participantilor la Campanie: nume si prenume, numar de telefon, email, societatea comerciala reprezentata;

Date de identificare ale castigatorului: nume, prenume, numar de telefon, email, copie BI/CI – necesara in vederea emiterii biletului de avion;

Date de identificare ale insotitorulu: nume prenume, numar de telefon, copie BI/CI – necesara in vederea emiterii biletului de avion.

Care este scopul prelucrării datelor  cu caracter personal?

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele  cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.

Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.

Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia premiului acordat câștigătorilor.

Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele ?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe parcursul derularii Campaniei se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor pe care le furnizati în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal  prin contractul cu Macromex, in site-ul Bocado sau transmise reprezentantului horeca Macromex în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, persoana in cauza garanteaza că are peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

Cine sunt destinatarii datelor  cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. și li se solicită acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

Cât timp păstrăm datele furnizate de dumneavoastră?

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

Datele cu caracter personal ale participantilor declarati necastigatori vor fi stocate pana la indeplinirea scopului Campaniei, dar nu mai mult de 1 an de la data validarii castigurilor.

Cum protejăm datele  cu caracter personal?

Operatorul si Imputernicitul sau se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate, in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator, datelor cu caracter personal ale  participantilor la campanie

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră? Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.

De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.

De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.

De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.

De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi tinut raspunzator in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul nu va mai avea nicio obligatie fata de participantul castigator.

8.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator, in legatura cu aceasta. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare, ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazul oricarei tentative de fraudă, abuz sau orice alta tentativa care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului participant si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

8.4. Organizatorul si Agentiile implicate in Campanie:

  1. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;
  2. sunt exonerati de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
  3. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite,.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 11.   EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la aceasta Campanie, vizitand site-ul https://horeca.macromex.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Imputernicit,                                        

Hello Communication S.R.L. Mariana Istratescu – Administrator